१६३ गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघ

Subhash Desai

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

महानगरपालिका
पी/दक्षिण कार्यालय, गोरेगाव २८७२११८६ / २८७२४२५२
पी/उत्तर कार्यालय, मालाड २८८२३२६६
अग्निशामन दल
स्टेशन ऑफिसर, गोरेगाव २८७१२८६९
वाहतूक
गोरेगाव रेल्वे स्टेशन २८७२००४१
गोरेगाव बस डेपो २८७२३५७३
दिंडोशी बस डेपो २८४००६१३
एम. एम. आर. डी. ए.
प्रकल्प संचालक २६५९१२३५
उप मुख्य अभियंता २६५९१२३९
पोलिस
पोलिस उपायुक्त २८९०३८९९
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, गोरेगाव २८७२२४९५
आरे रोड पोलिस स्टेशन २६८५८४८४/५
दिंडोशी पोलिस स्टेशन २८९४३२००
बांगुरनगर बीट चौकी २८७२४१५६
आरे रोड बीट चौकी २८७३५५४९
गोरेगाव ट्रॅफिक पोलिस विभाग २८७६९९८०
दूरध्वनी सेवा
उत्तर विभाग कार्यालय २४१५१५५५ / २४१४५५५
गोरेगाव कार्यालय २८७२१३००
रिलायन्स एनर्जी
मध्यवर्ती तक्रार निवारण केंद्र ३०३०३०३०
पश्चिम उपनगर कंट्रोल २६१००५०५ / २६१८२८९९
सहारा स्टुडियोसमोर, गोरेगाव (प) २८७२३३२७
दिंडोशी ३००९६९९९
रुग्णालये
सिद्धार्थ गोरेगाव २८७६६८८६ / ८५
कुपर, जुहू २६२०७२५४/८
भगवती, बोरीवली २८९३२४६१ ते ३
के. ई. एम., परळ २४१३६०५१ / ७५१७
नायर, मुंबई सेंट्रल २३०८१४९० ते ९९
जे. जे., भायखळा २३७३५५५५ / ९०३१
रुग्णवाहिका सेवा
शिवसेना रुग्णवाहिका सेवा २८७८१०६१/३३२९
जागर संस्था ९८७००३१८८६
टोपीवाला सत्कार्य मंडळ – प्रसन्न बोंद्रे ९३२४४७४७९५
दिवसरात्र खुली असणारी औषधाची दुकाने
महालक्ष्मी मेडिकल स्टोअर्स २८७२३०११
सहयोग मेडिकल स्टोअर्स २८७७००४३
गोरेगावातील संस्था
प्रबोधन गोरेगाव २८७९७५८०/८१
माँसाहेब सौ. मीनाताई ठाकरे रक्तपेढी २८७९७५८६/७
ओझोन जलतरण तलाव २८७९७५८२/८३
प्रबोधनकार ठाकरे वाचनालय व अभ्यासिका २८७५७५८८
प्रबोधन औषधपेढी २८७९७५९०
इतर महत्वाच्या शासकीय यंत्रणा
म्हाडा गोरेगाव परिरक्षण २८७२१३९१
म्हाडा कंट्रोल २६५९२८७७
होम – गार्ड कार्यालय (आय. बी. पटेल म्यु. स्कूल, गोरेगाव) २८७२९८०१
तहसिलदार गोरेगाव कार्यालय २८७६९८३१
शिधावाटप कार्यालय, गोरेगाव (प.) २८७२२३५३
गोरेगाव मेडिकल असोसिएशन २८७५६६४४
गोरेगाव मेडिकल स्टोअर्स असोसिएशन २८७२६४१८ / २८७८१९५५
गोरेगावातील महत्वाच्या व्यक्तिंचे दूरध्वनी क्रमांक
श्री. सुभाष देसाई ९८२१०३७०४० / २८७२२६३०
श्री. गजानन कीर्तिकर ९८२१११४८७२ / २६८६०२६२
श्री.राम नाईक ९८१९८९७७४४ / २६८६३३३९
आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठी मुंबईतील महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक (हेल्प लाईन)
राजभवन २३६३२६६०, २३६७०८७८
मंत्रालय नियंत्रण कक्ष २२०२७९९०, २२८५४१६८, २२०२४२४३
वेधशाळा २२५१०४०५, २२१५०४३१
इमर्जन्सी हेल्पलाईन (महापालिक नियंत्रण कक्ष) १०८, १९१६
डिझास्टर मॅनेजमेंट कंट्रोल रुम (महापालिका आपत्कालीक कक्ष) २२७०४४०३, २२६९४७२५/२७
अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, भायखळा १०१, २३०७६१११, २३०८६१८१
ड्रेनेज कंट्रोल (पश्चिम उपनगरे) वर्सोवा ड्रेनेज २६३६८६५० ते ५४
बेस्ट कंट्रोल (इलेक्ट्रिक हाऊस) २२८५६२६२, २२७९९५९१/९२
पाणी पुरवठा कक्ष (पश्चिम उपनगरे) २६४१६८५२, २६८१४१७३
मुंबई पोलिस कंट्रोल १००
मुंबई पोलिस मुख्यालय (आयुक्त) २२६२५०२०, २२६२९१८३
मुंबई पोलिस कार्यालय (पश्चिम विभाग) २६४५७९००, २६४१२०२१
डी. जी कंट्रोल २२०२६६३६, २२८२२६३१
वाहतूक नियंत्रण कक्ष २४९३७७४६, २४९३७७४७
म्हाडा कंट्रोल २६५९२८७७
मध्य रेल्वे (सीएस्टी) २२६२२६८५, २२६५९०८०
पश्चिम रेल्वे (चर्चगेट) २२०१७४२०, २२०४८२८७
रेल्वे पोलिस – मध्य रेल्वे २२६२०१७१
रेल्वे पोलिस – पश्चिम रेलेवे २३०७०१९७
कोकण रेल्वे (बेलापूर) २७५७९९६९
सांताक्रूझ कंट्रोल २६१८२२४९ / ५१ / ५७
सिव्हिल डिफेन्स (अंधेरी कंट्रोल) २६२०६७९१ / ९२
सिव्हिल डिफेन्स (व्ही. टी.) २२८४३६६७